Vyhledáváme pro Vás tu nejlepší nabídku,

prosíme o strpení ...

Vážení zákazníci,
rádi bychom Vás ujistili, že všechna naše vozidla jsou pro Vás zcela bezpečná. Připravujeme je do provozu s nejvyšší možnou péčí a s dodržením nejpřísnějších hygienických pravidel.

Dear Customer,
We want to assure you that all of our vehicles are completely safe for you. We have tightened the cleaning of our vehicles. We prepare them with the utmost care and with the strictest hygienic rules. We clean our vehicles with effective disinfectants.

[x] Zavřít

PODMÍNKY PŮJČOVÁNÍ

jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy uzavřené mezi RENT plus s.r.o., IČ 24144967 se sídlem Revoluční 1044/23 Praha 1 - 110 00, (dále jen pronajímatel) a nájemcem o pronájmu vozidla.

Záložka

1. Nájemní smlouva

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje datem a hodinou na ní uvedené a zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu nájmu lze prodloužit nejpozději 12 hodin před uplynutím doby, na kterou byla nájemní smlouva původně sjednána, pokud pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V případě přímé rezervace přes webové stránky pronajímatele zůstanou nájemci zachovány všechny původně sjednané podmínky. V případě rezervace přes partnery je třeba určit nové podmínky dle ceníku pronajímatele. Nedojde-li k prodloužení nájemní smlouvy je vrácení vozidla nájemcem později než v době dohodnuté ve smlouvě považováno za porušení nájemní smlouvy a nájemce souhlasí s tím, že pronajímatel může ohlásit toto vozidlo jako ztracené, nebo zcizené policejním orgánům, příp. podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou vyplynout, nese výlučně nájemce.
Nájemce je povinnen doplatit pronájem vč. všech poplatků až do předání vozu zpět pronajímateli v plné výši. Dnem, kdy podle nájemní smlouvy měl vozidlo vrátit pronajímateli navíc ztrácí nárok na omezení své odpovědnosti ze sjednaných podmínek (viz. bod 5).
V případě krádeže, nebo havárie vozidla je nájemce povinen platit nájemné včetně všech dalších poplatků až do té doby, dokud krádež, nebo havárii vozidla pronajímateli neohlásí, anebo se o krádeži, nebo havárii vozidla pronajímatel jinak nedozví.
Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v dobrém technickém stavu, v čase a místě uvedeném v nájemní smlouvě. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě.
Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů, v době a místě uvedeném v nájemní smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Vozidlo včetně dokladů a klíčů musí převzít k tomu určený zaměstnanec pronajímatele.

Záložka

2. Podmínky užívání

Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Nájemce je povinen pronajaté vozidlo užívat výhradně k osobním účelům a dodržovat při tom všechny dopravní, jakož i jiné platné předpisy. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na vozidle nevznikla škoda a dodržovat podmínky a doporučení stanovená pronajímatelem.
Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití, nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení smlouvy o pronájmu.
Nájemce nesmí přenechat užívání vozidla jiné než ve smlouvě uvedené osobě, zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží nebo podobných akcí, používat vozidlo k převozu osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení, nebo vlečení automobilů, přívěsů, nebo jiných předmětů a provádět na vozidle změny a úpravy.
Nájemce nesmí řídit vozidlo po požití alkoholu, omamných látek, léků a nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce, nebo takové osobě přenechat vozidlo k řízení, jinak hradí všechny případné škody v plné výši.
Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je nájemce užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli neprodleně umožnit.
V případě, že nájemce bude chtít užívat pronajaté vozidlo v zahraničí, je povinen nejdříve si vyžádat svolení pronajímatele. Při udělení svolení je následně možné vozidlo používat pouze zemích EU s výimkou Rumunska, Bulharska, Estonska, Litvy a Lotyšska. Zároveň je zakázán vjezd do všech kandidátských zemí jako je Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo. Nájemce si je vědom toho, že při porušení této povinnosti bude vozidlo nahlášeno jako odcizené a vystavuje se tím možnému zatčení a zadržení vozidla. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla nedodržením, nebo porušením této povinnosti a v případě, že pronajaté vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen navíc uhradit všechny vzniklé náklady s dopravou na místo vrácení určené ve smlouvě.

Záložka

3. Nájemné a poplatky

Nájemce se zavazuje platit nájemné a všechny další poplatky uvedené v nájemní smlouvě, k nimž se zavázal svým podpisem, řádně a včas pronajímateli.
V případě pronájmu sjednaného na dobu delší než jeden měsíc bude účtování, nebo fakturace prováděna průběžně. Měsíční nájemné je splatné předem, vždy na následující měsíc, případně jeho část.
Složená záloha dle typu vozidla a délky pronájmu, kterou je povinen nájemce složit u pronajímatele při podpisu nájemní smlouvy formou předautorizace na platební kartě, bude zúčtována po vrácení vozu. Termín zpětného odblokování peněžních prostředků závisí na bance klienta. Složením zálohy není dotčena povinnost platit nájem. Výši zálohy určí pronajímatel, přičemž tato může být v průběhu nájmu navýšena a zúčtována dle skutečných nákladů, které z nájmu vozidla vzniknou.
V případě, že se zákazník dostaví k vyzvednutí vozidla více než 30 minut po ukončení provozní doby pobočky pronajímatele bude mu účtován poplatek za vyzvednutí mimo pracovní dobu ve výši 3 750 Kč (150 EUR) bez DPH.

Záložka

4. Oprava a údržba

Běžné opravy, údržba vozidla, jakož i pravidelné servisní prohlídky vozidla provede, nebo zabezpečí na svoje náklady pronajímatel. Nájemce je povinen umožnit provedení oprav a údržby vozidla. Nájemce má právo na náhradní vozidlo po dobu servisu, nebo opravy z pojištění odpovědnosti jiného vozidla.
V případě, že nájemce nepřistaví pronajatý vůz k pravidelné servisní prohlídce, ( zobrazí se na displeji vozu ) nebo ho přistaví po překročení předepsaného limitu o více než 1000 km, zaplatí nájemce smluvní pokutu ve výši 10 % z pořizovací ceny vozu.
Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla, nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání popř. porušením podmínek této nájemní smlouvy či už nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá za škodu v plném rozsahu, která v důsledku takové činnosti vznikne.
Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které mu jinak příslušely pro nemožnost, nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.

Záložka

5. Odpovědnost za škodu

Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojištění v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
Pokud nebylo dohodnuto jinak, hradí nájemce při škodě spoluúčast ve výši 10% z celkové škody min. 10 000 Kč. Škoda na příslušenství se hradí v plné výši.
Spoluúčast se hradí vždy když škodu způsobí nájemce, nebo viník není znám, stejně jako náklady na dopravu vozidla zpět k pronajímateli.
Pokuty vyměřené nájemci za dopravní přestupky, škody vzniklé ztrátou dokladů, klíčů, nebo příslušenství k vozidlu, včetně nákladů, které bylo třeba vynaložit na nápravu takto vzniklých škod jsou vždy k tíži nájemce.

Záložka

6. Nehoda, poškození a odcizení vozidla

V případě dopravní nehody, poškození, nebo odcizení vozidla, popř. jeho části, poranění, nebo usmrcení osob (bez ohledu na to, zda je zavinil nájemce či nikoliv) je nájemce povinen toto oznámit pronajímateli a Policii, aby nehodu vyšetřila a o šetření, popř. jeho výsledku vydala nájemci potvrzení, které je povinen neprodleně předat pronajímateli.
V případě jakékoliv škodní události je nájemce povinen vždy vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Oznámení o dopravní nehodě“, který obdržel s doklady k pronajatému vozidlu. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením, nebo odcizením.
Nájemce je povinen poskytovat Policii, pronajímateli a jeho pojišťovací společnosti veškerou součinnost potřebnou k plnému prošetření škodní události a spojenou s její likvidací, případně s jejím soudním projednáváním.

Záložka

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů probíhá zásadně zákonným způsobem a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s novým NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 (známé jako GDPR). Ke zpracování osobních údajů máme vždy zákonný důvod. Zpracování se řídí pravidly a zásadami zpracování.

Záložka

8. Ostatní

Nájemce souhlasí s tím, aby údaje z této nájemní smlouvy vč. jeho osobních údajů a záznamů z GPS lokátoru byly zpracovány a uchovány v databázi pronajímatele pro případnou budoucí potřebu svou, nebo dotčených státních orgánů.
Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se sjednanými podmínkami, nebo způsobem, kterým způsobuje pronajímateli škodu, nebo tato škoda hrozí, má pronajímatel právo nájemní smlouvu vypovědět s okamžitou platností. Pronajímatel může smlouvu vypovědět rovněž v případě, že nájemce neplatí nájemné v dohodnutých částkách a termínech.
V záležitostech, které nejsou touto nájemní smlouvou (a podmínkami) výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky.


RENT plus s.r.o., IČ:24144967, Revoluční 1044/23, 110 00 Praha 1